12_MITM_GALAPAGOS TOUR_GIANT TORTOISE.avi

Post Tour de MITM a las Islas Galapagos. Tortuga gigante paseando en la Isla de Santa Cruz. Son tan tímidas, como impresionantes. Post MITM Tour of Galapagos Islands. Giant Tortoise taking a walk in Santa Cruz Island. They are as shy, as impressive.