Tawny Antpitta by Charlie Vogt 00089.MTS

Yanacocha Reserve, Jocotoco Foundation, 22 Nov 2011